Auctor Plus

Cijena udjela na dan 14.02.2019.: 112,0446 kn

1 G 0,32% PGP 1,02%
6 M 0,35% 2019. 0,58%
3 M 0,46% 2018. 0,29%
1 M 0,63% 2017. 0,31%

Prinosi za razdoblja kraća od godinu dana su prikazani na godišnjoj razini (anualizirani)

Datum osnivanja: 24.01.2011.
Imovina fonda na dan 31.01.2019.: 84.717.166 kn

Osnovne informacije Auctor Plus

Naziv fonda: Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond)

ISIN: HRCEINUCASH3

Broj računa: 2407000-1300000824

IBANHR2824070001300000824

OIB fonda: 7818127083

Matični broj fonda: 2700832

Strategija i cilj fonda: Fond poštuje načela sigurnosti, profitabilnosti i likvidnosti pri ulaganju, a cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što većeg prinosa uz najniži mogući stupanj rizika.

Struktura ulaganja: Slijedom investicijskog cilja imovina Fonda trajno je izložena novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi) i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) ne smije prelaziti 50% vrijednosti neto imovine Fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda, a globalno modificirano trajanje Fonda ne smije prelaziti 1,5. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Imovina Fonda trajno će biti uložena:
- neograničeno u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku;
- neograničeno u dugoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, ili za koje bezuvjetno jamči Republika Hrvatska;
- neograničeno u dugoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica Europske unije ili država članica OECD-a;
- do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporativne obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU ili državama članicama OECD-a;
- bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, države članice EU ili OECD-a;
- do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički vrijednosni papiri (korporativne vrijednosni papiri) izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU ili OECD-a;
- do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU i OECD-a, čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% neto imovine fonda;
- do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo pasivni)

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

U skladu sa Zakonom, imovina Fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova pod uvjetom da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50% godišnje.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima. Društvo može za račun imovine Fonda, u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Imovina Fonda može biti uložena i u terminske i opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda, a u skladu s ovim Prospektom i Zakonom. Ulaganjem imovine fonda u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda. Ukupna izloženost Fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda.

Naknade u fondu: Upravljačka naknada - 0,90% godišnje
Naknada depozitnoj banci - 0,12% godišnje do 70.000.000 HRK, 0,10% godišnje nakon 70.000.000 HRK
Ulazna naknada - nema
Izlazna naknada - nema

Minimalna vrijednost uloga: Prva uplata: minimalno 25.000,00 kuna, daljnje uplate: minimalno 10.000,00 kuna

Profil ulagatelja: Ulagatelji u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. Fond je namijenjen individualnim i institucionalnim ulagateljima s nižom tolerancijom rizika koji kroz ulaganje žele biti izloženi u najvećoj mjeri novčanom, a moguće i dijelom obvezničkom tržištu. Kupnjom udjela u Fondu preuzimaju se rizici opisani Prospektom Fonda.

Vrsta investicijskog fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond)

Valuta fonda: HRK

Datum početka rada fonda: 24.01.2011. g.

Depozitna banka fonda: OTP banka d.d.

Prije ulaganja u fond valja se upoznati sa rizicima fonda koji su navedeni u Prospektu i Statutu. Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

Ažurirano: 22.1.2019. 3:54:48