Auctor Plus

Cijena udjela na dan 29.01.2021.: 113,2163 kn

1 G 0,62% PGP 0,61%
6 M 0,74% 2021. 0,01%
3 M 0,49% 2020. 0,64%
1 M 0,02% 2019. 0,48%

Prinosi za razdoblja kraća od godinu dana su prikazani na godišnjoj razini (anualizirani)

Datum osnivanja: 24.01.2011.
Imovina fonda na dan 31.12.2020.: 27.022.673 kn

Osnovne informacije Auctor Plus

Naziv fonda: Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond)

ISIN: HRCEINUCASH3

Broj računa: 2407000-1300000824

IBANHR2824070001300000824

OIB fonda: 07818127083

Matični broj fonda: 02700832

Strategija i cilj fonda: Fond poštuje načela sigurnosti, profitabilnosti i likvidnosti pri ulaganju, a cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što većeg prinosa uz najniži mogući stupanj rizika.

Struktura ulaganja: Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena, a modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Dozvoljena ulaganja Fonda:

1. Obveznice

Fond će bez ograničenja ulagati u kratkoročne i dugoročne obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, izdane od strane država i s državom povezanih izdavatelja, municipalnih  izdavatelja kao i korporativnih izdavatelja.

2. Instrumenti tržišta novca

Fond će do 75% imovine ulagati u instrumente tržišta novca, primjerice, ali ne isključivo, trezorske, komercijalne i blagajničke zapise, odnosno sve instrumente kojima se trguje  na tržištu novca. Fond može privremeno i iznimno biti investiran i 100% u instrumente tržišta novca ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava  investicijski cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima.

3. Depoziti

Fond će do 75% imovine ulagati u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit kod  jedne poslovne banke, koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU te u trećim zemljama u skladu sa zakonskim ograničenjima. Fond može privremeno i  iznimno biti investiran i 100% u depozite kod financijskih institucija ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava investicijski cilj, a potrebno je radi  osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima.

4. Repo poslovi

Fond može ulagati do 100% u repo i slične transakcije financiranja vrijednosnih papira (buy-sell back) gdje se kao osiguranje transakcija primaju instrumenti tržišta novca ili dužnički vrijednosni papiri – repo aktivni. Fond može koristi do 20% repo i slične transakcije financiranja vrijednosnih papira (npr. sell-buy back) u kojima se imovina Fonda daje kao osiguranje – repo pasivni.

5. Fondovi

Fond može ulagati do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), koji svoju imovinu pretežito ulažu u  dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

6. Financijske izvedenice

Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda, te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. U terminske i opcijske ugovore (financijske  izvedenice) kao primjere (ali ne isključive) izdvojeni si sljedeći:  forward, futures, swap, opcije, investicijski proizvodi (fondovi, zapisi, obveznice) koji u sebi imaju ugrađenu  izvedenicu. Ukupna izloženost Fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda.

Gore navedena ograničenja odnose se na neto vrijednost imovine fonda. 

Društvo može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati novčana sredstva radi provedbe otkupa udjela u Fondu, ako novčana sredstva raspoloživa u Fonda nisu dostatna za tu  svrhu. Ukupni iznos pozajmljenih sredstava prema svim ugovorima o zajmu, ugovorima o kreditu ili drugim pravnim poslovima koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki  zajmu neće prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Rok dospijeća tih pozajmica neće biti duži od tri mjeseca.

Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja navedana u Zakonu, odnosno Prospektu Fonda.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire i instrumente tržišta novca. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire i instrumente tržišta novca vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može za račun imovine Fonda, u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Temeljem izdanog odobrenja Agencije, više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske i to do 100% neto vrijednosti imovine Fonda. U slučajevima znatnih poremećaja na financijskim tržištima, visokog rizika deprecijacije nacionalne valute koji mogu, prema procjeni Društva, dovesti do značajne promjene profila rizika Fonda, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Njemačka ili jedinice lokalne i regionalne samouprave Republike Njemačke koji će se koristiti kao sigurna luka („safe harbour“).

Naknade u fondu: Upravljačka naknada - najviše 0,90% godišnje

Naknada depozitnoj banci - najviše 0,12% godišnje do 70.000.000 HRK, 0,10% godišnje nakon 70.000.000 HRK
Ulazna naknada - nema
Izlazna naknada - nema

Minimalna vrijednost uloga: Prva uplata: minimalno 25.000,00 kuna, daljnje uplate: minimalno 10.000,00 kuna

Profil ulagatelja: Ulagatelji u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. Fond je namijenjen individualnim i institucionalnim ulagateljima s nižom tolerancijom rizika koji kroz ulaganje žele biti izloženi prema obvezničkom tržištu. Kupnjom udjela u Fondu preuzimaju se rizici opisani Prospektom Fonda.

Vrsta investicijskog fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond)

Valuta fonda: HRK

Datum početka rada fonda: 24.01.2011. g.

Depozitna banka fonda: OTP banka d.d.

Prije ulaganja u fond valja se upoznati sa rizicima fonda koji su navedeni u Prospektu i Statutu. Prinosi su informativni i nisu garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

Ažurirano: 15.1.2020. 4:47:38